Liptovské Sliače

Úľavy na dani z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad

21.01.2011 10:20

 

Obecný úrad oznamuje, že úľavy na dani z nehnuteľnosti je nutné si uplatniť  najneskôr do 31.1.2011 (okrem úľavy z dôvodu dovŕšenia 70 rokov - vtedy sa úľava poskytuje automaticky)

Kto má nárok na zníženie dane z nehnuteľností v roku 2011 a v akej výške?

Vlastník stavby na bývanie - nárok na 50%-né zníženie z dane zo stavieb na bývanie:

  1. občan v hmotnej núdzi - nárok na zníženie sa preukazuje potvrdením o príjme
  2. občan starší ako 70. rokov - nárok nie je potrebné preukazovať
  3. občan s ťažkým zdravotným postihmutím alebo  držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládny občan - nárok sa preukazuje preukazom, resp. potvrdením

Vlastník garáže - nárok na 50%-né zníženie z dane z garáží

  1. občan starší ako 70.rokov alebo občan s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládny občan - garáže, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu

Úľavy z poplatku za komunálny odpad na rok 2010 a 2011 je nutné si uplatniť bez zbytočného odkladu,  najneskôr do 31.3.2011

Kto má nárok na zníženie resp. odpustenie poplatku za TKO v roku 2011 a v akej výške?

  1. študent/-ka strednej alebo vysokej školy ubytovaný/-á na internáte, ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti – nárok na 50%-né zníženie. Nárok sa preukazuje potvrdením o návšteve školy a potvrdením o ubytovaní
  2. občan v hmotnej núdzi – nárok na 50%-né zníženie. Nárok sa preukazuje potvrdením o príjme
  3. rodina s troma a viac deťmi – nárok na 100%-né odpustenie poplatku na tretie a každé ďalšie dieťa (od narodenia po dobu ukončenia prípravy na budúce povolanie, najviac však do veku 25 rokov). Takáto rodina sa pre účely vyrubenia poplatku považuje za minimálne 4-člennú. Nárok je potrebné preukazovať potvrdením o návšteve školy v prípade, že dieťa pokračuje v štúdiu na vysokej škole (v prípade rodín s troma a viac školopovinnými deťmi nie je potrebné potvrdenie).  

Občan má nárok len na jeden druh úľavy (ten najvýhodnejší). Študenti, ktorí už doručili potvrdenie o návšteve školy v školskom roku 2010/2011 nie sú povinní toto predkladať znovu. 

V mimoriadnych prípadoch (vyššie neuvedených) môže o znížení aj pod najnižšiu sadzbu alebo odpustení poplatku rozhodnúť na základe žiadosti obecné zastupiteľstvo.

 

Možnosť zníženia resp. odpustenia poplatku za rok  2010

Občania, ktorým z dôvodu dlhodobého zdržiavania sa v zahraničí, z dôvodu zamestnania v SR mimo miesta trvalého bydliska alebo neužívania nehnuteľnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku 2009 vznikol nárok na zníženie resp. odpustenie poplatku za rok 2010, môžu požiadať o zníženie resp. odpustenie poplatku. Nárok je potrebné preukázať nasledovne:

  1. v prípade dlhodobého zdržiavania sa v zahraničí - potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný pobyt alebo trvalý pobyt v zahraničí alebo čestné vyhlásenie
  2. v prípade výkonu ZVS - potvrdenie vojenského útvaru alebo vojenskej správy
  3. v prípade zamestnania v SR mimo miesta trvalého bydliska - potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný pobyt v inom mieste v SR

Nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote neuplatní nárok.

Vzor žiadosti je dostupný na obecnom úrade, resp. na internetovej stránke obce v časti občan - formuláre a tlačivá na stiahnutie (http://www.liptovskesliace.sk/formulare-a-tlaciva/)

Bližšie informácie poskytnú pracovníčky obecného úradu na te. č.: 044 / 4372 171, 044 / 4372 169, mobil: 0918 432 830.

 

 

 

Vyhľadávanie

Najbližšie riadne rokovanie
obecného zastupiteľstva
sa uskutoční
26. februára 2015
v zasadačke obecného úradu