Navigácia

Obsah

Stanovisko Ústredia PSVaR uplatneniu si daňového bonusu , resp. neuplatnenie a dotácie na stravu :

Typ: ostatné
.Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje na aj zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rok

Zákonní zástupcovia detí, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (§ 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov) informovaní, že v prípade ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu z titulu neuplatnia si tohto zvýšeného daňového bonusu (§ 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách), daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus (§ 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov).

Uvedené vyplynulo zo spoločnej komunikácie zástupcov MPSVR SR s MF SR, ktoré nepripúšťa použitie iného výkladu zákona o dani z príjmov a preto, ak si rodičia plánujú uplatniť daňový bonus, o ktorý sa znižuje daň, nemali by vo vlastnom záujme požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. Vzhľadom na uvedené je odporúčané rodičom zvážiť, či si vyberú možnosť poskytnutia dotácie na stravu namiesto uplatnenia si zvýšeného daňového bonusu.“

*Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti“ je čestným vyhlásením o skutočnosti, že rodičia si nemôžu, resp. si neuplatnia nárok na tzv. zvýšený daňový bonus podľa §52zzj písm. c) zákona o dani z príjmov (terminológia zo zákona o dani z príjmov - ide o názov zvýšeného daňového bonusu), t.j. názov čestného vyhlásenia nestanovuje vekovú kategóriu detí, resp. neznamená, že sa týka len daňovníka, ktorý má dieťa vo veku od 6 do 15 rokov.


Vytvorené: 3. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 3. 8. 2021 10:40
Autor: Mgr. Leonard Ondrejka