Navigácia

Obsah

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie - riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou Jozefa Hanulu

Typ: ostatné
podrobné informácie

 

v zmysle § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

vyhlasuje výberové konanie 

na obsadenie funkcie - riaditeľ/ riaditeľka

Základnej školy s materskou školou Jozefa Hanulu.

 1. Požiadavky a predpoklady na činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca:
 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca podľa vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch,
 • spĺňa podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou (§39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z.)
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (§3 ods. 5. zákona č. 596/2003 Z.z.)
 • bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona č.138 /2019 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z
 • splnenie podmienky neodvolania z funkcie riaditeľa z dôvodov podľa § 3 odseku 7 písm. a), c) a e) alebo odseku 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“),
 1. Požadované doklady:
 • písomná prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o vykonaní I. atestácie resp. o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max 4 strany),
 • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • čestné vyhlásenie o tom, že kandidát nebol odvolaný z funkcie podľa § 3 ods. 7 písm. a) c) e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách,
 1. Ďalšie požiadavky:
 • znalosť legislatívy a právnych predpisov z oblasti školstva a riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • zručnosti s prácou na PC (MS OFFICE, internetové zručnosti).
 1. Platové podmienky:

        V zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zaradenie do 6 – 9 platovej triedy v závislosti od vzdelania, plat v rozsahu 926,50 – 1.251,00 Eur, zvýšený v závislosti od počtu rokov započítanej praxe, príplatku za riadenie a rozpätia percentuálneho podielu podľa stupňa riadenia.

 1. Uzávierka prijímania prihlášok, dátum a miesto podania:

        Prihlášku do výberového konania doručte na adresu: Obec Liptovské Sliače, Seč 635/2, 034 84 Liptovské Sliačev uzavretej obálke, označenejheslom: „Výberové konanie – ZŠ s MŠ Jozefa Hanulu – NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 20. decembra 2021 do 11:00 hod.

 1. Termín a miesto konania výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky na zaradenie do výberového konania, oznámený predsedom rady školy pri ZŠ s MŠ Jozefa Hanulu, 7 dní pred jeho konaním (§ 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z.).
 2. Ďalšie informácie: Informáciu o nakladaní a spracovaní osobných údajov prevádzkovateľom nájdete na webovej stránke obce Liptovské Sliače. Prípadné ďalšie informácie k výberovému konaniu u starostu obce: starosta obce Mgr. Milan FRIČ, tel. kontakt:  +421 917 842 625, e-mail: urad@liptovskesliace.sk .

3307.pdf (141.62 kB)

V Liptovských Sliačoch, 24. novembra 2021.


Vytvorené: 24. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 24. 11. 2021 13:52
Autor: Správca webu