Navigácia

Obsah

Materská škola

Materská škola Liptovské Sliače (MŠ) poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. V prípade, že je v MŠ voľné miesto, prijímajú sa aj deti vo veku 2,5 roka. Materská škola má 5 tried a pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu „Od jesene do leta po sliačansky“, vypracovaného podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Deti majú možnosť navštevovať výtvarný krúžok a krúžok anglického jazyka. Konkrétnu podobu ŠVP, aktuálne oznamy, denný poriadok, fotogalériu, jedálne lístky, údaje k poplatkom a informácie o ďalšom dianí v MŠ nájdete na stránke www.ms-liptovske-sliace.webnode.sk.


Poplatky

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 10,- eur, na druhé a ďalšie dieťa zákonný zástupca prispieva sumou 5 eur. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva SR. Príspevok zákonného zástupcu pre stravníkov od 2 do 6 rokov v materskej škole je určený nasledovne: desiata: 0,26 eur, obed 0,64 eur, olovrant 0,22 eur. Spolu 1,12 euro na deň, v prípade, že dieťa navštevuje materskú školu v celodennej prevádzke. Zákonný zástupca ďalej prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni pri materskej škole na jedného stravníka denne vo výške 0,04 eur. Výšku mesačných príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni upravuje

VZN č. 4 /2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v znení zmien a doplnkov.

 

Adresa:

Materská škola
Na Majeri 543/1
034 84 Liptovské Sliače - Nižný Sliač

Riaditeľka: Magdaléna DVORSKÁ
Zriaďovateľ: Obec Liptovské Sliače
tel.: 044/4372 198
e-mail: msliptsliace@centrum.sk
web: http://ms-liptovske-sliace.webnode.sk/