Navigácia

Obsah

Formuláre a tlačivá na stiahnutie

pdf. docx. 01. Žiadosť o stavebné povolenie
pdf. docx. 02. Ohlásenie stavebných úprav
pdf. docx. 03. Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
pdf. docx. 04. Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie
pdf. docx. 05. Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
pdf. docx. 06. Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
pdf. docx. 07. Návrh na vykonanie kolaudácie stavby
pdf doc 08. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, o využití územia, o chránenom území alebo o ochrannom pásme, alebo o stavebnej  uzávere
pdf.
pdf
pdf
docx.
doc
doc
09. Ohlásenie drobnej stavby
       Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti k drobnej stavbe
       Vyhlásenie kvalifikovanej osoby
pdf. docx. 10. Ohlásenie udržiavacích prác
    11. Ohlásenie jednoduchej stavby
pdf doc 12. Žiadosť o povolenie vstupu na cintorín za účelom prevedenia kamenárskych prác
pdf. docx. 13. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k výberu PPF
pdf. docx. 14. Žiadosť o záväzné stanovisko k investičnej výstavbe
  doc 15. žiadosť o výrub drevín od 2020.doc (56.5 kB)
pdf doc 16. Plnomocnestvo
pdf doc 17. Žiadosť o zápis nehnuteľnosti do KN

pdf.

pdf

docx.

doc

18. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla domu -
       k zápisu rodinného domu na LV

       Čestné prehlásenie o nadobudnutí stavby postavenej pred 01.10.1976 

pdf doc 19. Žiadosť o vyjadrenie k stavebnému zámeru - Orange Slovensko
    20. Žiadosť o vyjadrenie k stavebnému zámeru - SVS, a.s. Ružomberok
pdf doc 21. Žiadosť o vyjadrenie k stavebnému zámeru -
      Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Ružomberok
pdf doc 22. Žiadosť o vyjadrenie k stavebnému zámeru - T-Com
pdf.  docx. 23. Žiadosť o povolenie rozkopávky, pretláčania,
      resp. uzávierky a obchádzky miestnej komunikácie 
pdf   24. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt
pdf   25. Žiadosť o zníženie poplatku za TKO platné od 2020.doc (35.5 kB)
  doc 27. Žiadosť o vrátenie preplatku na DzN, daň za psa a TKO platné od 2020.docx (15.92 kB)
    28. Danove priznanie k dani z nehnutelnosti k dani za psa k dani za predajne automaty a k dani za nevyherne hracie pristroje.pdf (5.38 MB)
pdf   29. Čestné vyhlásenie -odhlásenie psa z evidencie.docx (20.21 kB)
pdf

xls

31. Vyúčtovanie dotácií z rozpočtu obce

32. Žiadosť o posúdenie odkázánosti na sociálnu službu 2020.doc (86.5 kB)