Navigácia

Obsah

   DODATOK 1 k VZN 1/2007 Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území Obce Liptovské Sliače Stiahnuté: 256x | 22.02.2017

   DODATOK 2 k VZN 5/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 261x | 22.02.2017

   DODATOK č.1/2009 k VNÚTORNEJ SMERNICI č. 1/2008 o zadávaní podprahových zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou Stiahnuté: 261x | 01.01.2009

   Dôvodová správa k návrhom VZN 4-8 2008 EURO Stiahnuté: 323x | 01.01.2009

   PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI hlavného kontrolóra obce Liptovské Sliače na obdobie od 1. januára 2009 do 30. júna 2009 Stiahnuté: 270x | 01.01.2009

   Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok roka 2008 Stiahnuté: 316x | 01.01.2009

   príloha č. 2 k VZN č. 2/2009 Stiahnuté: 308x | 01.01.2009

   PRÍLOHY k VZN 6/2008 Stiahnuté: 238x | 01.01.2009

   ROZPOČET 2008 Stiahnuté: 274x | 01.01.2007

   Rozpočet obce Liptovské Sliače na obdobie 2009 - 2011 Stiahnuté: 268x | 01.01.2009

   SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV A MANIPULAČNÝCH POPLATKOV ZA ÚKONY A SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU LIPTOVSKÉ SLIAČE Stiahnuté: 292x | 01.01.2008

   VZN 08/2008 O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA MALÝMI ZDROJMI ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA Stiahnuté: 273x | 01.01.2009

   VZN 09/2008 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI Stiahnuté: 341x | 01.01.2008

   VZN 10/2008 O PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH Stiahnuté: 301x | 01.01.2008

   VZN 11/2008 TRHOVÝ PORIADOK Stiahnuté: 290x | 01.01.2008

   VZN 3/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 258x | 01.01.2009

   VZN 4/2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 258x | 01.01.2009

   VZN 5/2006 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani Stiahnuté: 252x | 01.01.2006

   VZN 5/2007 o poskytovaní opatrovateľskej služby Stiahnuté: 263x | 01.01.2007

   VZN 5/2008 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE POHREBISKÁ Stiahnuté: 279x | 01.01.2009

Stránka