Menu
Obec Liptovské Sliače
ObecLiptovské Sliače

Náplň práce komisií OZ L. Sliače

NÁPLŇ PRÁCE KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

OBCE LIPTOVSKÉ SLIAČE

 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Sliačoch na základe § 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva túto náplň práce komisií obecného zastupiteľstva

 

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

 

 1. Komisie obecného zastupiteľstva obce Liptovské Sliače sú fakultatívne orgány obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ), ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.
 2. Komisie zriaďuje OZ v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  ako svoje stále alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány spravidla na celé volebné obdobie, alebo na obdobie do vyriešenia konkrétnej krátkodobej úlohy.
 3. OZ môže úlohy jednotlivých komisií rozšíriť a to formou ukladajúceho uznesenia.
 4. OZ môže zriadiť aj osobité komisie na splnenie konkrétnych a zásadných úloh, najmä koncepčného a rozvojového charakteru. Ich konkréte zložene a úlohy vymedzí OZ na konkrétny prípad .
 5. V súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zriaďuje OZ osobitnú komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
 6. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc a nie sú výkonnými orgánmi.

 

Čl. 2
Základné funkcie komisií

 

 1. Komisie OZ sú predovšetkým odborným orgánom pre určenú oblasť, ktoré nemajú samostatné rozhodovacie kompetencie a výkonnú právomoc. V oblastiach, pre ktoré boli ustanovené, vypracovávajú odporúčacie stanoviská, iniciatívne návrhy, resp. stanoviská z kontrolných činností pre kvalitnejšiu a efektívnejšiu prácu OZ.
 2. Komisie zastupiteľstva môžu vykonávať kontrolu v oblastiach, pre ktoré boli zriadené a v rozsahu určenom zastupiteľstvom. Vykonaná kontrola sa neriadi osobitnými procesnými predpismi, je naviazaná na rozsah kompetencie obecného zastupiteľstva. Kontrola prostredníctvom komisií nie je oprávnená zasahovať do kompetencií iných orgánov obce a do kompetencie starostu obce. Pri výkone kontroly musia byť rešpektované aj osobitné právne predpisy, ktoré riešia ochranu určitých údajov a utajovaných skutočností.
 3. Komisie majú tieto tri základné funkcie:
  1. Poradná funkcia komisií:
   • vypracovávajú návrhy, stanoviská a podnety na riešenie záležitostí v oblasti svojej pôsobnosti ako podklad pre rozhodovanie OZ a starostu obce, podieľajú sa na príprave materiálov pre OZ
   • prijímajú stanoviská k predkladaným materiálom v oblasti pôsobenia komisie
   • vykonávajú úlohy, ktoré im boli zverené obecným zastupiteľstvom

 

 1. Iniciatívna funkcia komisií:
  • vypracovávajú iniciatívne a konštruktívne návrhy a podnety na riešenie záležitostí patriacich do oblasti ich pôsobenia
  • posudzujú a prijímajú návrhy občanov, organizácií a obecného úradu v oblasti svojej pôsobnosti a predkladajú svoje stanoviská OZ
  • dávajú podnety na vypracovanie návrhov VZN v oblasti svojho pôsobenia,
  • spolupôsobia pri príprave materiálov na OZ,
  • podieľajú sa na tvorbe podkladov pre návrh rozpočtu obce v rámci svojej pôsobnosti

 

 1. Kontrolná funkcia komisií:
  • kontrolujú spôsob plnenia a realizáciu uznesení OZ,
  • kontrolujú dodržiavanie a prácu s VZN v oblasti svojho pôsobenia,
  • dozerajú na majetok obce a iný zverený majetok, ako aj na hospodárenie s ním,
  • dozerajú na investičnú a podnikateľskú činnosť obce.

 

Čl.3
Členstvo v komisii

 

 1. Členstvo v komisiách obecného zastupiteľstva je nezlučiteľné s výkonom nasledovných činností a je vylúčené v nasledovných prípadoch:
  1. ak dôjde alebo evidentne by mohlo dôjsť ku kolízii záujmov obce a člena komisie
  2. ak ide o osobu, ktorá spáchala úmyselný trestný čin
  3. ak sa prihlási na trvalý alebo prechodný pobyt v inej obci, pričom vzhľadom na vzdialenosť a jeho pracovné zaradenie nemožno predpokladať aktívnu činnosť v komisii
 2. Členovia komisie sú povinní podpísať písomné vyhlásenie, ktorým berú na vedomie povinnosť mlčanlivosti a ochrany osobných údajov, s ktorými prídu do styku počas výkonu funkcie s tým, že sú si vedomí prípadných právnych následkov v prípade porušenia tejto povinnosti
 3. Návrh na členstvo v komisii musí obsahovať minimálne:
  • meno a priezvisko uchádzača
  • trvalý pobyt uchádzača
  • písomný súhlas s obsadením miesta člena komisie
  • konečný návrh zloženia komisie, ktorý je OZ predkladaný na schválenie, je vopred prekonzultovaný a odsúhlasený navrhovaným predsedom komisie

 

Čl. 4
Pôsobnosť komisií

 

 1. OZ zriadilo tieto stále komisie ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány takto:
  1. komisiu územného plánovania, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
  2. komisiu pre financie, správu a hospodárenie s majetkom obce
  3. komisiu sociálno-zdravotnú, ochrany verejného poriadku, pre mládež, kultúru, šport, školstvo, dopravy, obchodu, cestovného ruchu a podnikateľskej činnosti
  4. redakčnú radu obecných novín
  5. inventarizačnú a likvidačnú komisiu
  6. komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
  7. komisiu pre výrub drevín a životného prostredia

 

 1. Hlavné oblasti náplne činnosti stálych komisií OZ:
  1. komisia územného plánovania, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
   • posudzuje koncepcie z hľadiska rozvoja obce,
   • posudzuje projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ v oblasti svojej pôsobnosti,
   • posudzuje vlastnú investičnú činnosť obce v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
   • usmerňuje investičnú činnosť právnických a fyzických osôb v obci,
   • posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu obce, jej obstarávanie, schvaľovanie a zmeny,
   • spolupôsobí pri príprave vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti obce z územnoplánovacieho hľadiska,
   • predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj dopravy a miestnych komunikácií,
   • posudzuje návrhy na rozvoj verejného osvetlenia, elektrifikáciu obce a plynofikáciu obce,
   • dáva záväzné stanovisko pre vydanie Územného rozhodnutia, zlúčeného  územného rozhodnutia so stavebným povolením pre stavbu v obci a pre vydanie stavebného  povolenia,
   • sleduje všetku stavebnú  činnosť v obci, dbá aby sa rozvíjala so zámermi a cieľmi územného plánu obce v spolupráci so stavebným úradom
   • dáva stanovisko ku kapitálovým výdavkom obce pred ich schvaľovaním, prípadne úpravou v OZ,  
   • dozerá, či sa stavby a ich zmeny, terénne úpravy, práce a zariadenia podľa  stavebného zákona neuskutočňujú bez povolenia, alebo v rozpore s ustanoveniami tohto zákona,
   • prerokováva zmeny a doplnky územného plánu, predkladá návrhy na schválenie OZ
   • prerokováva a pripomienkuje predprojektovú, projektovú dokumentáciu stavieb, ktorých investorom bude obec.
   • vyjadruje sa k žiadostiam o kúpu prípadne o dlhodobý prenájom pozemkov a ostatných nehnuteľností,
   • podieľa sa na tvorbe a novelizácii VZN obce v oblasti výstavby a územného plánovania, prípadne ďalšie úlohy týkajúce sa výstavby v obci,
   • dbá na dodržiavanie zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní   poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov (či pôda, ktorá má byť obhospodarovaná nie je zaburinená a nespôsobuje škodu susediacim pôdam)
   • spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene,
   • kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom,
   • kontroluje zásobovanie vodou, odpadové vody
   • komisia plní aj iné úlohy na základe rozhodnutia OZ

 

 1. komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom obce
  • prejednáva návrh rozpočtu obce, jeho zmien, správy o čerpaní rozpočtu a záverečný účet obce, a predkladá písomné stanoviská pre rokovanie obecného zastupiteľstva,
  • prejednáva prijatie úverov a pôžičiek obce,
  • vyjadruje sa k všeobecne záväzným nariadeniam, ktoré sa dotýkajú cien, sadzieb, majetku a rozpočtu obce
  • vyjadruje sa návrhom, koncepciám, ekonomickým analýzam a riešeniam úloh vyplývajúcim pre finančnú komisiu z uznesení OZ  
  • dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a majetkom vo vlastníctve štátu prenechanom na dočasné hospodárenie, ak to určujú zásady hospodárenia s majetkom obce,
  • spracúva stanoviská k výsledkom hospodárenia obcou zriadených alebo založených právnických osôb
  • komisia plní aj iné úlohy na základe rozhodnutia OZ

 

 1. komisia sociálno-zdravotná, ochrany verejného poriadku, pre mládež, kultúru, šport, školstvo, dopravy, obchodu, cestovného ruchu a podnikateľskej činnosti
  • posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v obci o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov,
  • posudzuje návrhy na starostlivosť o osamelých, chorých, sociálne slabších občanov, ktorí potrebujú pomoc z pohľadu prenesenia kompetencií štátnej správy – opatrovateľská služba,
  • posudzuje návrhy na sociálno-právnu ochranu detí a mládeže,
  • posudzuje návrhy na rozvoj v náhradnej forme rodinnej výchovy,
  • posudzuje žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci a predkladá návrh na rokovanie obecného zastupiteľstva
  • poskytuje pomoc občanom v hmotnej núdzi
  • komunitný plán obce
  • spolupracuje pri šetrení sťažností a podnetov od občanov týkajúcich sa sociálnych služieb a verejného poriadku
  • podieľa sa na tvorbe a novelizácii VZN obce v sociálnej oblasti

 

 • predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku,
 • spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu,
 • podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov,
 • podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, verejných priestranstvách obce a verejne prístupných miestach

 

 • posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci,
 • spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, škôl, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v obci,
 • posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu,
 • vyjadruje sa k činnosti športových zariadení na území obce,
 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu,
 • spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v obci a v regióne,

 

 • spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých kolektívov záujmovo – umeleckej činnosti, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja kultúry v obci,
 • koordinuje a kontroluje činnosť kultúrnych zariadení v obci,
 • posudzuje návrhy na ochranu kultúrnych pamiatok, správu a údržbu miestnych historických pamiatok,
 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry,
 • spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v obci a jej regióne, aktívne sa zapája do ich organizovania a priebehu
 • pripomienkuje zápisy kroniky obce pred schválením v OZ podľa Smernice pre vedenie kroniky obce Liptovské Sliače.

 

V oblasti dopravy:

 • podieľa sa a dáva návrhy k rozpočtu obce týkajúce sa oblasti dopravy
 • podáva  návrhy  na zmenu cestovného poriadku
 • zaujíma stanovisko k činnosti v oblasti správy a údržby komunikácií na území obce v zmysle cestného zákona,
 • vyjadruje sa k plánu zimnej údržby a čisteniu jednotlivých ulíc,
 • dohliada na dodržiavanie povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (MK), (umiestňovanie zariadení alebo predmetu na MK, umiestňovanie, skladovanie  a nakladanie  predmetov zariadení alebo materiálu neslúžiacich na údržbu a opravu  MK)

 

V oblasti podnikania

 • svojou činnosťou napomáha vzájomnej spolupráci medzi obcou a podnikateľmi, podpore podnikania v obci

 

 • komisia plní aj iné úlohy na základe rozhodnutia OZ

 

 

 1. Redakčná rada obecných novín
  • navrhuje koncepciu jednotlivých čísel obecných novín v súlade s platným Štatútom obecných novín Zrkadlo Liptovských Sliačov
  • zhromažďuje materiály do obecných novín
  • vykonáva korektúru obecných novín a zasiela vydané číslo obecných novín na Ministerstvo kultúry SR prípadne na ďalšie inštitúcie vyžadujúce číslo periodika obecných novín,
  • spolupracuje s komisiami OZ, kultúrnou pracovníčkou a s jednotlivými zložkami v obci

 

 1. Inventarizačná a likvidačná komisia
  • zodpovedá za správne a presné vykonávanie inventarizácie
  • vykonáva metodické usmernenie čiastkových inventarizačných komisií – koordinuje priebeh inventarizácie (preškolenie členov o spôsobe a cieľoch inventarizácie, o kompetenciách a zodpovednostiach)
  • posudzuje návrhy čiastkových inventarizačných komisií na vysporiadanie rozdielov a odporučiť obecnému zastupiteľstvu spôsob ich vysporiadania
  • predkladá záverečnú správu o priebehu a výsledku inventarizácie na rokovanie v stanovenom termíne
  • odovzdáva ucelenú dokumentáciu o vykonanej inventarizácii do archívu účtovných písomností. Účtovná jednotka preukazuje vykonanie inventarizácie pri všetkom majetku a záväzkoch po dobu piatich rokov po jej vykonaní.
  • komisia plní aj iné úlohy na základe rozhodnutia OZ

 

 

 1. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Komisia Obecného zastupiteľstva v Liptovských Sliačoch na ochranu verejného záujmu sa zriaďuje a plní úlohy podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a má osobitné postavenie:

 • prijíma každoročne písomné oznámenia starostu obe a poslancov podľa ústavného zákona, vedie ich evidenciu; písomné oznámenia sa prijímajú v uzatvorenej obálke označenej heslom „ Oznámenie podľa ústavného zákona - neotvárať“,
 • posudzuje nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom nových funkcií, zamestnaní alebo činností,
 • požaduje v prípade pochybnosti o úplnosti a pravdivosti údajov uvádzaných v oznámení od dotknutých funkcionárov vysvetlenia podľa ústavného zákona,
 • podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení v prípade, ak nepovažuje podané vysvetlenie verejného funkcionára za dostatočné,

 

 1. Komisia pre výrub drevín a životného prostredia
  • prerokováva žiadosti týkajúce sa výrubu drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
  • podieľa sa na kontrole výrubu drevín nevyhnutného na zabezpečenie starostlivosti o chránenú časť prírody a krajiny
  • vyhľadáva v obci dreviny, ktoré bezprostredne ohrozujú zdravie alebo život človeka, alebo spôsobujú škody na súkromnom prípadne obecnom  majetku .
  • podieľa sa na návrhu rozpočtu obce týkajúceho sa zabezpečenia výrubu drevín a náhradnej výsadby
  • dbá na čistotu životného prostredia v obci (oznámenie divokej skládky, živelnej katastrofy) spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia,
  • spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene,
  • kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom,
  • kontroluje zásobovanie vodou, odpadové vody
  • komisia plní aj iné úlohy na základe rozhodnutia OZ

 

Čl. 5
Zloženie, charakter a úlohy komisií

 

 1. Komisie sa skladajú z poslancov OZ a obyvateľov obce, ktorých volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Komisia má minimálne 3 členov. Počet členov jednotlivých komisií schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 2. Komisiu tvorí predseda komisie, podpredseda komisie, zapisovateľ a členovia komisie.
 3. Povinnosti zložiek komisie:
 1. predsedom komisie je spravidla poslanec OZ, má nasledovné povinnosti:
  • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva a vedie zasadnutia komisie,
  • zostavuje návrh plánu činnosti komisie
  • organizuje spoluprácu komisie s ďalšími komisiami OZ,
  • zastupuje komisiu navonok,
  • podpisuje zápisnicu z rokovania komisie a jej uznesenia a stanoviská
 2. podpredsedom komisie je člen komisie zvolený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov na jej prvom zasadnutí a má nasledovné povinnosti:
  • zastupuje a plní úlohy predsedu v jeho neprítomnosti
 3. zapisovateľ komisie:
  • je zamestnanec obecného úradu poverený starostom obce
  • zodpovedá za administratívne a materiálno – technické zabezpečenie činnosti komisie,
  • vyhotovuje do 5 pracovných dní od zasadnutia komisie zápisnicu a uznesenia, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zápisnice, a zodpovedá za doručenie materiálov súvisiacich s činnosťou komisie na obecný úrad,
 4. členovia komisie:
  • majú povinnosť zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie,
  • predkladajú návrhy a pripomienky k predkladaným materiálom,
  • predkladajú podnetné návrhy v súvislosti s činnosťou komisie,
  • uplatňujú svoje poznatky a skúsenosti a obhajujú oprávnené požiadavky obyvateľov obce,
  • členovia komisie môžu byť poverení predsedom komisie, alebo komisiou osobitnými úlohami patriacimi do pôsobnosti komisie,
  • komisia poveruje člena komisie osobitými úlohami len formou uznesenia.

 

Čl. 6
Zasadnutia komisie

 

 1. Komisia zasadá podľa potreby na prerokovanie požiadaviek, podnetov a návrhov, ktoré patria do pôsobnosti komisie.
 2. Komisia pracuje formou zasadnutí, ktoré sú verejné. Obyvatelia obce sa môžu zúčastniť zasadnutie komisie bez hlasovacieho práva; slovo im môže udeliť predseda komisie.
 3. V prípade, že rokovanie komisie obsahuje body programu, v ktorých dochádza k  prerokovaniu vecí a informácií chránených podľa osobitných zákonov, vyhlási predsedajúci rokovanie v týchto bodoch za neverejné.
 4. Zasadnutia komisie zvoláva a vedie jej predseda. Program zasadnutia komisie navrhuje predseda komisie v súlade:
  • s plánom činnosti komisie,
  • s úlohami, ktoré priamo súvisia s prípravou rokovania OZ,
  • s úlohami, ktoré vyplynú z uznesení OZ,
  • s úlohami, ktoré vyplynú z požiadaviek, podnetov a návrhov patriacich do pôsobnosti komisie.
 5. Komisia rokuje spravidla na základe písomných materiálov, ktoré zabezpečujú:
  • členovia komisie jednotlivo, alebo v skupine na základe vlastných poznatkov, poslaneckých prieskumov,
  • zapisovateľ a ostatní pracovníci obecného úradu,
  • rozpočtové organizácie zriadené obcou,
  • organizácie na území obce, s ktorými bolo spracovanie materiálu dohodnuté, alebo bol od nich materiál vyžiadaný.
 6. S materiálom predkladaným na zasadnutie OZ oboznámi komisiu predkladateľ, alebo spracovateľ materiálu, prípadne nimi poverený pracovník. Pokiaľ tento materiál nebol členom komisie doručený v písomnej forme najneskôr jeden deň pred zasadnutím komisie (ak sa členovia komisie nedohodli inak), komisia hlasovaním rozhodne o jeho prerokovaní.
 7. Zasadnutia komisie sa môže zúčastniť aj starosta obce. Ak požiada o udelenie slova, predseda komisie mu ho udelí.

 

Čl. 7
Uznesenia komisie

 

 1. Uznesenia komisia spravidla prijíma, ak ide o:
  1. požiadavku, podnet, návrh alebo odporúčanie, najmä pre starostu obce, obecné zastupiteľstvo, ktoré komisia sama vypracovala, alebo iniciuje,
  2. úlohu pre člena, alebo členov komisie.
 2. Komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
 3. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie.
 4. Uznesenie tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice zo zasadnutia.
 5. Uznesenia stálych komisií obecného zastupiteľstva majú pre orgány obce odporúčajúci charakter.
 6. Z každého zasadnutia komisie sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda a zapisovateľ. Zápisnica sa doručuje starostovi obce a hlavnému kontrolórovi. K zápisnici sa prikladá prezenčná listina, v ktorej je uvedený dátum konania zasadnutia komisie. Zápisnica sa vyhotovuje do 5 pracovných dní od skončenia zasadnutia komisie.
 7. Za písomné vyhotovenia uznesení a stanovísk zo zasadnutia komisie zodpovedá predseda komisie. Uznesenia a stanoviská sa doručujú starostovi obce a hlavnému kontrolórovi obce.
 8. Za uloženie originálov zápisníc, uznesení a stanovísk komisie spolu s podkladovým materiálom z jednotlivých zasadnutí komisie zodpovedá predseda komisie.

 

Čl. 8
Stanovisko komisie

 

 1. Stanovisko komisia zaujíma k materiálom:
  • ktoré sama nevypracovala, ani neiniciovala, ale takýto materiál bude predmetom rokovania zasadnutia OZ,
  • ku ktorým bola požiadaná, aby sa k nim vyjadrila,
  • ku ktorým vyjadrenie sa komisie vyplynulo z rokovacieho poriadku OZ, alebo z náplne činnosti komisie.
 2. Komisia je spôsobilá zaujať stanovisko aj vtedy, ak sa jej zasadnutia zúčastní menej, ako polovica členov komisie. Toto však treba uviesť v zápisnici zo zasadnutia a osobitne pri spracovanom stanovisku.
 3. Stanovisko komisie je prijaté vtedy, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie.

 

Čl. 9
Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Všetky dotknuté osoby sú povinné riadiť sa touto náplňou práce komisií a dodržiavať jeho ustanovenia.
 2. Zmeny a doplnky tejto pracovnej náplne komisií sa predkladajú len v písomnej forme a podliehajú schváleniu OZ.
 3. Túto Náplň práce komisií Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Sliače schválilo Obecné  zastupiteľstvo v Liptovských Sliačoch na svojom zasadnutí dňa 11.12.2018, uznesením č. 26/02/2018.
 4. Táto Náplň práce komisií OZ obce Liptovské Sliače nadobúda účinnosť dňom schválenia.

 

V Liptovských Sliačoch, dňa 11.12.2018

 

 

Mgr. Milan Frič

starosta obce

 

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, utorok 28. 5. 2024
slabý dážď 23 °C 10 °C
slabý dážď, slabý juhovýchodný vietor
vietorJV, 2.29m/s
tlak1016hPa
vlhkosť44%
zrážky1.6mm

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:453
TÝŽDEŇ:1056
CELKOM:1630598

Komunálne služby

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2
3
4 5
6
7
8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20
21
22 23 24 25 26
27
28 29
30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkazy

SODB 2021

lekarne_pohotovost

Štátny archív Lipt. Mikuláš - nájdete na internetovej stránke

Liptovská knižnica G.F.Belopotockého L.Mikuláš - nájdete na internetovej stránke

Kostol sv. Šimona a Júdu