Navigácia

Obsah

Zásady odmeňovania

poslancov obecného zastupiteľstva obce Liptovské Sliače a členom orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom
 Obecné zastupiteľstvo obce Liptovské Sliače podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Liptovské Sliače a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom.

 

 Čl. 1 

Predmet úpravy

 

Tieto zásady upravujú poskytovanie odmien:

a) poslancom obecného zastupiteľstva,

b) poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania,

c) predsedom a členom komisií, zriadených obecným zastupiteľstvom podľa štatútu obce.

 

Čl. 2

Odmena poslanca obecného zastupiteľstva

 

1)   Poslancovi patrí za výkon poslaneckej práce základná poslanecká odmena polročne vo výške 10 €.

 

2)   Za každú účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva patrí poslancovi odmena vo výške 15 €.

 

3)   Poslancovi za neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva odmena nepatrí.

 

4) Poslancovi obecného zastupiteľstva s prihliadnutím na kvalitu výkonu jeho funkcie, zohľadňujúc jeho prácu a aktivitu, napr. na prípravách materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva, na prípravách a organizovaní slávnosti k výročiu vzniku obce, oslobodenia obce, výročia SNP, slávnostné dni obce, športové a iné kultúrne podujatia, organizované obcou môže byť jeden raz v roku na návrh starostu a po schválení v obecnom zastupiteľstve, vyplatená mimoriadna odmena.

 

5)   Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje.

 
Čl. 3 

Odmena poslanca, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu

dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania  

 

1)      Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania (ďalej len „zástupca starostu“), patrí primeraný plat od obce.

 

2)      Funkcia zástupcu starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Výkon tejto funkcie je nezlučiteľný s funkciou podľa § 11 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s výkonom práce zamestnanca obce.

 

3)      Zástupcovi starostu počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie; na jej účely sa primerane použije Zákonník práce. Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno zástupcovi starostu poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo.

 

4)      Čerpanie dovolenky zástupcom starostu určuje starosta po prerokovaní so zástupcom starostu, tak aby si zástupca starostu mohol dovolenku vyčerpať z pravidla v celku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky starosta obce prihliada na úlohy obce a na oprávnené záujmy zástupcu starostu obce.

 

5)      Zástupca starostu sa počas výkonu funkcie na účely zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, podpory v nezamestnanosti a platenia príspevku na poistenie v nezamestnanosti posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere.

 

6)      Obec vo vzťahu k zástupcovi starostovi na účely uvedené v odseku 5 vystupuje ako zamestnávateľ.

 

7)      Zástupcovi starostu patrí plat vo výške 80% z platu starostu obce ustanoveného v § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

 

8)      Zástupcovi starostu s prihliadnutím na kvalitu výkonu jeho funkcie, zohľadňujúc jeho prácu a aktivitu, napr. na prípravách materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva, na prípravách a organizovaní slávnosti k výročiu vzniku obce, oslobodenia obce, výročia SNP, slávnostné dni obce, športové a iné kultúrne podujatia organizované obcou, môže byť jeden raz v roku na návrh starostu a po schválení v obecnom zastupiteľstve, vyplatená mimoriadna odmena.

 

9)      Článok 2 týchto zásad sa na zástupcu starostu nevzťahuje.

 

Čl. 4

Odmena predsedu a členov komisie

obecného zastupiteľstva

 

1)   Predsedovi komisie obecného zastupiteľstva patrí k poslaneckej odmene podľa Čl.2 týchto zásad aj odmena vo výške 10 € za každú účasť na zasadaní komisie.

 

2)   Členovi komisie obecného zastupiteľstva patrí odmena vo výške 5 € za každú účasť na zasadaní komisie.

 

3)   Členovi komisie redakčnej rady, ktorý je poverený grafickým spracovaním obecných novín patrí odmena vo výške 50 € za vydanie jedného čísla obecných novín a členovi komisie redakčnej rady, ktorý je poverený zostavením obecných novín patrí odmena vo výške 50 € za vydanie jedného čísla obecných novín. Odmeny podľa bodov 1 a 2 tohto článku sa na nich nevyťahujú.

 

4)   Poslancovi a neposlancovi za neúčasť na zasadaní komisie odmena nepatrí.

 

Čl. 5

Zúčtovanie odmien poslanca obecného zastupiteľstva

a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom

 

1)   Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom podľa Čl. 2 ods. 2), Čl. 4 ods.1) ods. 2) týchto zásad, sú prezenčné listiny z rokovaní obecného zastupiteľstva a zasadaní komisií obecného zastupiteľstva.

 

2)   Odmeny podľa Čl. 2 ods. 1), 2) a 4), Čl. 4 ods. 1) a ods. 2) sa spracovávajú jedenkrát ročne a vyplácajú sa vo výplatnom termíne zamestnancov obce v hotovosti na obecnom úrade resp. bankovým prevodom z účtu obce.

 

3)   Zápisnice a prezenčné listiny z rokovaní obecného zastupiteľstva a zasadaní komisií obecného zastupiteľstva budú predkladané príslušnému zamestnancovi obce vždy k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. V prípade nedodržania uvedeného termínu bude odmena vyplatená v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

 

4)   Výdavky, súvisiace s výplatou odmien v zmysle týchto zásad sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov obce.

 

5)   V prípade, ak zamestnávateľ poslanca obecného zastupiteľstva a člena komisie obecného zastupiteľstva z dôvodu jeho účasti na rokovaní obecného zastupiteľstva, zasadaní komisie obecného zastupiteľstva požiada obec o náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu, resp. ak poslanec obecného zastupiteľstva a člen komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere požiada obec o náhradu ušlého zárobku, odmena v zmysle príslušných ustanovení tohto článku zásad bude krátená vo výške vyplatenej náhrady.

 

6)   Odmena nepatrí poslancovi obecného zastupiteľstva, predsedovi komisie a členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý písomne vyhlási, že svoj mandát poslanca obecného zastupiteľstva, predsedu komisie obecného zastupiteľstva a člena komisie obecného zastupiteľstva bude vykonávať bez odmeny.

 

7) Poslanec obecného zastupiteľstva, predseda komisie obecného zastupiteľstva a člen komisie obecného zastupiteľstva môže svoje vyhlásenie zobrať späť, na základe ktorého mu patrí odmena podľa zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Liptovské Sliače a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom.

 

Čl. 6

Záverečné ustanovenia

 

1)   Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva obce Liptovské Sliače č. ../..2018 dňa 11.12.2018.

 

2)   Zrušujú sa zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom zo 11.12.2014.

 

3)   Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

4)   Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

 

V Liptovských Sliačoch, dňa 11.12.2018

 

Mgr. Milan FRIČ
starosta obce