Menu
Obec Liptovské Sliače
ObecLiptovské Sliače

COVID-19

Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pristupuje rezort zdravotníctva k uvoľňovaniu celoplošných opatrení: aj keď sa COVID-19 stále šíri, aktuálne nespôsobuje veľký tlak na zdravotnícke zariadenia.

Opatrenia sa od štvrtka 21.04.2022 zmiernia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov. Nosenie respirátora už nebude povinné vo veľkej časti interiérov, vrátane hromadnej dopravy a taxislužieb a ani na hromadných podujatiach. O karanténe úzkych kontaktov už rozhodne lekár, a teda nebude automatická.


1.     Vyhláška k prekrytiu horných dýchacích ciest

 

Účinnosť: 21. apríla 2022


Prekrytie horných dýchacích ciest už vôbec nebude povinné v exteriéroch, teda ani na hromadných podujatiach organizovaných vonku a nebude povinné ani vo väčšine interiérov, vrátane verejnej hromadnej dopravy, taxislužieb a hromadných podujatí.


Respirátor ako ochrannú preventívnu pomôcku však budú naďalej povinní nosiť:

·         personál zdravotníckych a sociálnych zariadení pri kontakte s klientmi a pacientmi (personál nemocníc, ambulancií a lekární),

·         návštevníci zdravotníckych a sociálnych zariadení,

·         pacienti v čakárňach a ambulanciách lekárov,

·         zákazníci lekární.


Klienti zariadení sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti nemajú povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty.


Povinnosť nosiť na týchto miestach respirátor sa nebude vzťahovať na:

·         deti do 6 rokov,

·         osoby so závažnými poruchami autistického spektra,

·         osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

·         výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,

·         tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,

·         zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,

·         čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania (bufety a jedálne v nemocniciach a zariadeniach sociálnej starostlivosti),

·         osoby pri návšteve prírodných kúpalísk, wellness, umelých kúpalísk.


Respirátor budú môcť nahradiť rúškom zamestnanci v špecifických podmienkach:

·         ak majú kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo ochorenie zhoršiť

·         ak majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou


Hlavný hygienik SR Ján Mikas:

“Hoci prekrytie horných dýchacích ciest už od štvrtka 21. apríla 2022 nebude vo väčšine prípadov povinné, pripomíname, že stále ide o jednoduchú a efektívnu cestu ako znižovať riziko prenosu nákazy. Je v úplnom poriadku, ak sa aj pri pozitívnom vývoji epidemickej situácie rozhodnete naďalej chrániť a respirátor si nasadíte v situáciách, ktoré vyhodnotíte ako rizikové. Nosenie tejto ochrannej pomôcky má stále význam, ak sa chystáte stretnúť s osobami vo vyššom veku, chronicky chorými, tehotnými ženami či inými osobami náchylnými na infekcie či na ťažší priebeh ochorení. Rovnako má význam, ak sa pred ich návštevou vyhnete rizikovým miestam, najmä takým, kde sa zdržuje väčší počet cudzích ľudí.”2.     Vyhláška k domácej izolácii a karanténe

 

Účinnosť: 21. apríla 2022

Po kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 sa ruší povinnosť automatickej karantény úzkeho kontaktu. Úzky kontakt zostáva v karanténe iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebnú (zo zreteľa hodných epidemiologických dôvodov, ktorými sú najmä dlhodobý úzky kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie, ohrozenie imunodeficientnej osoby na pracovisku). Úzky kontakt po ukončení karantény už nebude musieť nosiť na verejnosti respirátor, ako to bolo doteraz.

Pravidlá pre izoláciu pozitívnych osôb ako aj ďalšie podmienky vo vyhláške, napríklad pre osoby v osobitnom režime, zostávajú bez zmeny.


Stručný prehľad pravidiel domácej izolácie pozitívnych osôb:

·         za pozitívnu sa považuje osoba, ktorá obdržala pozitívny výsledok testu na COVID-19 (PCR, antigénový, LAMP alebo PoCT, vrátane domácich samotestov),

·         ihneď po obdržaní pozitívneho výsledku testu informovať svojho všeobecného lekára,

·         bezodkladne informovať úzke kontakty, s ktorými sa pozitívny človek stretol dva dni pred prvými príznakmi ochorenia, resp. v prípade bezpríznakového priebehu dva dni pred odobratím vzorky na test,

·         izoláciu treba stráviť doma, porušiť sa môže iba v prípadoch, ktoré stanovuje vyhláška (napríklad poskytnutie zdravotnej starostlivosti, účasť na pohrebe blízkej osoby a podobne),

·         izolácia trvá 5 dní v prípade, ak sa v posledných 24 hodinách neprejavili žiadne príznaky ochorenia; ak sa objavili, o ukončení izolácie rozhoduje lekár

·         po ukončení domácej izolácie musí osoba, ak je staršia ako 6 rokov, nosiť na verejnosti 5 dní respirátor FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom (a to aj v exteriéri, ak je od inej osoby vzdialená viac ako 2 metre), deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško. Povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty v tejto situácii sa ponechala, pretože u pozitívne testovanej osoby po 5. dni existuje riziko, že je stále  infekčná. 


Ďalšie podrobnosti nájdete priamo vo vyhláške k domácej izolácii a karanténe.


 

ZDROJ: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 

 

Opatrenia platné od 06.04.2022 vyhlaska_31.pdf (220.84 kB)

Odporúčania hlavného hygienika SR pre prevádzky a hromadné podujatia.docx (54.93 kB)

Uznesenie Vlády SR.pdf (52.27 kB)

vyhlaska_24.pdf (228.38 kB)

vyhlaska_25.pdf (233.27 kB)

vyhlaska_20.pdf (288.73 kB)

vyhlaska_21.pdf (292.38 kB)

vyhlaska_22.pdf (219.22 kB)

Aktualizácia opatrení - prevádzky a hromadné podujatia.pdf (345.57 kB)

vyhlaska_18.pdf (195.29 kB)

vyhlaska_19.pdf (301.99 kB)

 

vyhlaska_16.pdf (148.12 kB)

vyhlaska_10.pdf (946.42 kB)

vyhlaska_11.pdf (189.73 kB)

vyhlaska_12.pdf (193.54 kB)

vyhlaska_13.pdf (190.65 kB)

vyhlaska_14.pdf (196.27 kB)

vyhlaska_15.pdf (189.57 kB)

OU-kontraindikacie.pdf (342.8 kB)

vyhlaska_3.pdf (227.45 kB)

vyhlaska_4.pdf (201.63 kB)

vyhlaska_5.pdf (290.17 kB)

vyhlaska_6.pdf (309.17 kB)

772_2021.pdf (307.82 kB)

vyhlaska_306.pdf (366.05 kB)

vyhlaska_307.pdf (330.37 kB)

Zákaz vychádzania - výnimky 3.jpg (199.33 kB)

Zákaz vychádzania - výnimky 2.jpg (230.49 kB)

Zákaz vychádzania - výnimky 1.jpg (243.7 kB)

Núdzový stav.jpg (214.1 kB)

vyhlaska_264.pdf (200.87 kB)

vyhlaska_263.pdf (232.77 kB)

vyhlaska_262.pdf (226.47 kB)

vyhlaska_261.pdf (228.16 kB)

695_2021.pdf (337.66 kB)

nudzovy stav 25_11_021_final.pdf (200.49 kB)

695_2021.pdf (337.66 kB)

TS_vyhlášky_prevádzky_HP_rúška_OTP_zamestnanie.docx (59.02 kB)

Uznesenie Final.doc (93.5 kB)

 

Sprísnený Covid Automat ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí vybrať si z troch režimov:

 

1. Základ:    

- všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby, či výsledok testovania

 

2. OTP:  

- plne očkované osoby

- testované osoby  (od odberu RT- PCR 72 hodín, Ag 48 hodín)

- osoby, ktoré prekonali  ochorenie COVID- 19 za posledných 180 dní

 

3. OP:

- osoby, ktoré sú kompletne zaočkované po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy

- osoby po prekonaní COVID- 19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny ( ak vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania potvrdeného RT-PCR testu) po dobu 1 roka od prekonania COVID- 19

- osoby po prekonaní COVID-19 potvrdeného RT-PCR testu nie staršom ako 180 dní

- deti mladšia ako 2 roky

- deti 2- 12 rokov s testom ( 48 hod. Ag ; 72 hod. PCR/LAMP )

 

 

Sprísnený COVID AUTOMAT a Vyhlášky vydané ÚVZ SR :

- VYHLÁŠKA č. 258  ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí s účinnosťou od 22. 11. 2021

 

- VYHLÁŠKA č. 259 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok s účinnosťou od 22. 11. 2021

 

 

Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na nasledovné zariadenia:

a) pokiaľ prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne1) na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu2),

b) prevádzky verejného stravovania, vrátane stánkov s trvalým stanovišťom, vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,

c) predajne potravín, vrátane ambulantného predaja potravín,

d) predajne drogérie,

e) lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,

f) predajne novín a tlačovín,

g) s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,

h) výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, v ktorých je možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť alebo reklamovať, pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 3, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej
prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu,

i) zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,

j) výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zariadení,

k) predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby,

l) prevádzky telekomunikačných operátorov,

m) prevádzky poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb,

n) knižníc,

o) práčovne a čistiarne odevov,

p) čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,

q) pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,

r) služby technickej a emisnej kontroly vozidiel a zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet,

s) prevádzky poskytujúce opravu a servis elektroniky strojov a iných vecí a zariadení,

t) taxislužby pri dodržaní podmienok podľa § 3,

u) advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,

v) prevádzky kľúčových služieb,

w) zberné dvory,

x) obchodné miesta sieťových odvetví,

y) služby dlhodobého ubytovania, karanténneho ubytovania,

z) predajne obuvi a oblečenia,

aa) predajne domácich potrieb a záhradkárskych potrieb,

ab) prevádzky, ktoré poskytujú liečebnopedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím,

ac) nekryté alebo čiastočné kryté trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, potravín so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s usmernením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m,

ad) zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach.

Základné opatrenia prislúchajúce stupňom rizika.pdf (924.22 kB)

vyhlaska_259.pdf (338.6 kB)

vyhlaska_258.pdf (261.88 kB)

 

TS_Nové_vyhlášky_HP_prevádzky_automat_18.11.2021.docx (74.48 kB)

Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu 15.11.2021.pdf (1.32 MB)

Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu 08.11.2021.pdf (1.39 MB)

Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu 18.10.2021.pdf (1.4 MB)

vyhlaska_255.pdf (1.37 MB)

vyhlaska_254.pdf (408.28 kB)

vyhlaska_253.pdf (462.9 kB)

vyhlaska_252.pdf (362.28 kB)

vyhlaska_250.pdf (226.07 kB)

Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu 11.10.2021.pdf (1.4 MB)

Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu od 04.10.2021.pdf (1.29 MB)

Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu od 27.09.2021.pdf (1.39 MB)

Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu od 20.09.2021.pdf (513.14 kB)

rozcestnik_vyhlaska_domaca_izolacia_a_karantena_8-9-2021.pdf (164 kB)

vyhlaska_247.pdf (273.11 kB)

Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu od 13.09.2021.pdf (615.41 kB)

Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu od 06.09.2021.pdf (354.14 kB)

Prehľadné grafiky Úradu verejného zdravotníctva SR, aby sa majitelia prevádzok, organizátori, ale aj bežní ľudia vedeli jednoducho orientovať vo vyhláškach a opatreniach www.automat.gov.sk,

automat HP svadby kary.png (194.71 kB)

automat HP.png (242.3 kB)

automat rúška - august.png (130.09 kB)

fitness august.png (157.03 kB)

reštaurácie august.png (193.2 kB)

 

Regionálny COVID AUTOMAT od 09.08.2021  (247.21 kB)

Regionálny COVID AUTOMAT od 26.07.2021.pdf (344.83 kB)

rozcestnik_vyhlaska_HP_23-7-2021.pdf (168.72 kB)

rozcestnik_vyhlaska_prevadzky_23-7-2021.pdf (158.65 kB)

Vyhlaska_233_hromadné podujatia.pdf (371.15 kB)

Vyhlaska_234_prevádzky.pdf (305.08 kB)

vyhlaska_231.pdf (868.72 kB)

Systém cestovného semaforu.pdf (417.81 kB)

PL_ US 10_2021-Rozhodnutie-predbezne.pdf (520.31 kB)

COVID AUTOMAT platný od 19 .07.2021 Regionálny COVID AUTOMAT od 19.07.2021.pdf (360.11 kB)

rozcestnik_vyhlaska_hranice_9-7-2021.pdf (533.98 kB)

vyhlaska_226.pdf (1.73 MB)

vyhlaska_227.pdf (525.29 kB)

COVID AUTOMAT platný od 12.07.2021 Regionálny COVID AUTOMAT od 12.07.2021.pdf (429.34 kB)

COVID AUTOMAT platný od 05.07.2021 Regionálny COVID AUTOMAT od 05.07.2021.pdf (322.72 kB)

COVID AUTOMAT platný od 28.06.2021 Regionálny COVID AUTOMAT od 28.06.2021.pdf (266.01 kB)

Vyhláška - hromadné podujatia

  https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_223.pdf

COVID AUTOMAT platný od 21.06.2021 Regionálny COVID AUTOMAT od 21.06.2021.pdf (272.86 kB)

Zoznam_VUK_2021_info_pre_verejnost.pdf (250.64 kB)

Systém cestovného semaforu.pdf (417.81 kB)

vyhlaska_218.pdf (288.05 kB)

vyhlaska_217.pdf (216.22 kB)

vyhlaska_216.pdf (277.75 kB)

COVID AUTOMAT platný od 14.06.2021 Regionálny COVID AUTOMAT od 14.06.2021.pdf (326.66 kB)

COVID AUTPMAT podľa oblastí Priloha_Covid_Automat_Rezortne_covid_automaty_210511 (1).xlsx (60.21 kB)

Aktuálny stav platný od 07.06.2021 Regionálny COVID AUTOMAT od 07.06.2021.pdf (333.14 kB)

COVID AUTOMAT platný od 31.5.2021 Regionálny COVID AUTOMAT od 31.05.2021 .pdf (579.5 kB)

Cestovateľský semafor cestovatelsky-semafor.pdf (368.97 kB)

Vyhláška 212 212.pdf (306.94 kB)

Aktuálny stav k 31.05.2021

Regionálny COVID AUTOMAT od 31.05.2021_.pdf (579.96 kB)

Aktuálny stav k 24.05.2021

1

 

Vyhláška 208 - podujatia 208 Vyhláška - hromadné podujatia.pdf (329.83 kB)

Vyhláška 207 - prevádzky 207 Vyhláška - prevádzky.pdf (282.11 kB)

Vyhláška 206 vyhlaska_206.pdf (229.2 kB)

Vyhláška 205 vyhlaska_205.pdf (226.82 kB) 

202. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok. vyhlaska_202.pdf (196.86 kB)

 203. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. vyhlaska_203.pdf (244.54 kB)

204. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19. vyhlaska_204.pdf (186.03 kB)

Vyhláška - priestory a zariadenia vyhlaska_200.pdf (177.22 kB)

rozcestnik_vyhlaska_COVIDautomat-priestory-zamestnavatela-prevadzok_30-4....pdf (222.32 kB)

Vyhláška - núdzový stav Uznesenie 215_2021.pdf (363.8 kB)

vyhlaska_197.pdf (174.3 kB)

Vyhláška - podujatia, prevádzky Uznesenie č. 229_2021 platné od 3. mája.pdf (360 kB)

rozcestnik_vyhlaska_prevadzky_29-4-2021.pdf (224.36 kB)

rozcestnik_vyhlaska_hromadne_podujatie_29-4-2021.pdf (157.01 kB)

Predĺženie núdzového stavu 215_2021 (1)_predĺženie NS.pdf (363.83 kB)

- Vyhláška č.194 , ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí vyhlaska_194.pdf (252.05 kB)

- Vyhláška č.195, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb  po vstupe na územie SR vyhlaska_195.pdf (308.2 kB)

Vyhláška č. 187 vyhlaska_187.pdf (243.96 kB)

Vyhláška č. 186 vyhlaska_186.pdf (317.67 kB)

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 203 - aktualizácia opatrení 203_2021 (2).pdf (360.85 kB)

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest vyhlaska_175.pdf (223.36 kB)
 

Regionálna mapa 19.04.2021 - 25.04.2021 Regionálna charakteristika mapa 19.4.-25.4.2021.jpg (55.9 kB)

III. stupeň varovania Čo znamená III. stupeň varovania.jpg (49.9 kB)

 

mapa 5.4-11.4.2021.jpg (40.92 kB)

Individuálna duchovná starostlivosť individualna_duchovna_starostlivost_marec_2021.pdf (182.49 kB)

Uznesenie vlády platné od 20.03.2021 Uznesenie č.160_2021.pdf (341.8 kB)

Vyhláška, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest ciastka_46_2021.pdf (180.46 kB)

Vyhláška ÚVZ SR ciastka_40_2021.pdf (483.7 kB)

Nové opatrenia od 03.03.2021 123_2021 uznesenie vlády.pdf (340.45 kB)

Karanténa - zmena UVZ SR ciastka_19_2021 14 dní karanténa.pdf (740.52 kB)

Doklad o prekonaní COVID-19 nemusí vydať všeobecný lekár

V zmysle platných opatrení je nutné sa vo viacerých situáciách preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. V rámci výnimiek je možné predložiť doklad o prekonaní ochorenia nie starší ako tri mesiace. Podľa lekárov sa na nich opäť obracajú ľudia a žiadajú doklad o prekonaní ochorenia. Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že kontaktovať všeobecného lekára nie je nutné. Postačuje aj doklad o pozitívnom teste.

 

Uznesenie vlády od 15.02.2021 83_2021.pdf (185.66 kB)

COVID automat 78_2021.pdf (186.14 kB)

Predĺženie núdzového stavu 77_2021.pdf (232.58 kB)

COVID automat Covid_automat_2_2_2021.pdf (1.21 MB)

Uznesenie vlády a vyhlášky platné od 27.01.2021

ciastka_8_2021.pdf (295.75 kB)

Uznesenie vlády SR.pdf (232.32 kB)

44_2021.pdf (288.75 kB)

Uznesenie vlády zo dňa 17.01.2021 - Uznesenie vlády SR č.30 zo dňa 17.01.2021.pdf (231.52 kB)

Vestník vlády - čiastka ciastka_31_2020.pdf (274.82 kB)

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 1 zo 6. januára 2021 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 1_2021.pdf (302.63 kB)

Uznesenie vlády SR - predĺženie núdzového stavu 807_2020.pdf (302.88 kB)

Uznesenie vlády SR 804_2020.pdf (205.85 kB)

Vyhláška UVZ SR k režimu sociálnych a zdravotníckych zariadení, prevádzok,  vstupu do SR zo zahraničia ciastka_26_2020.pdf (578.94 kB)

https://www.somzodpovedny.sk/ 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 678_2020 uznesenie vlády - obmedzenie slobody pohybu a pobytu.pdf (201.03 kB)

Uznesenie vlády SR k návrhu na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu uznesenie celoplošné testovanie.pdf (286.82 kB)

Opatrenia platné od 15.10.2020

Ako postupovať pri podozrení na ochorenie COVID-19  - usmernenie

Opatrenia - rúška         final_opatrenia_ruska_15_10.pdf (111.05 kB)

Opatrenia - prevázdky final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10.pdf (138.86 kB)

 

OKR OÚ Žilina bola zriadená krízová informačná linka v súvislosti s opatreniami COVID - 19: tel. č.: 041/5117 505
Na telefónne číslo volať Po-Pia od 8:00 do 15:30 hod.


Linka neslúži na objednávanie sa na testovanie. Účelom linky je pomôcť občanom zorientovať sa v opatreniach vydaných Úradom verejného zdravotníctva a Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, ako aj nariadeniach vlády SR v súvislosti s COVID-19

Opatrenia - rúška         opatrenia_ruska_29_09.pdf (109.18 kB)

Opatrenia - hranice      opatrenie_hranice_01_10.pdf (154.83 kB)

Opatrenia - prevádzky 30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf (139.12 kB)

Nariadenie vlády          NV_2020_269_HM.pdf (211.04 kB)

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 30. 5. 2024
mierny dážď 23 °C 9 °C
mierny dážď, juhozápadný vánok
vietorJZ, 1.2m/s
tlak1006hPa
vlhkosť68%
zrážky11.14mm

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:278
TÝŽDEŇ:1996
CELKOM:1631538

Komunálne služby

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2
3
4 5
6
7
8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20
21
22 23 24 25 26
27
28 29
30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkazy

SODB 2021

lekarne_pohotovost

Štátny archív Lipt. Mikuláš - nájdete na internetovej stránke

Liptovská knižnica G.F.Belopotockého L.Mikuláš - nájdete na internetovej stránke

Kostol sv. Šimona a Júdu