Navigácia

Obsah

Prenájom nebytových priestorov


výška nájomného v obecných zariadeniach podľa zámeru ich využitia od 01.01.2018 
kategória: ostatné priestory

zdroj: Príloha č. 1 ods 9. k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce
(Dodatok č. 6/2017 k VZN č. 7/2008 )
pre stanovenie výšky nájomného za nebytové priestory,
ktorých vlastníkom alebo správcom je Obec Liptovské Sliače

 

1. Kultúrny dom Stredný Sliač    
  a) reklamné a predajné akcie 20,00 eur / hod
 

b) svadobná hostina

   
 

    - ak aspoň jeden z mladomanželov

      má trvalý pobyt v obci L. Sliače

120,00 eur + úhrada spotrebovaných médií
      - ostatní 325,00 eur + úhrada spotrebovaných médií
  c) pohrebná hostina 12,00 eur + úhrada spotrebovaných médií
      použitie obrusov 8,00 eur  
  d) tanečná zábava, ples    
      - kultúrne a športové organizácie pôsobiace v obci 150,00 eur + úhrada spotrebovaných médií
      - ostatní 325,00 eur + úhrada spotrebovaných médií
  e) stužková slávnosť 325,00 eur + úhrada spotrebovaných médií
  f) športové - kultúrne aktivity 3,00 eur / hod
2. Obecný úrad - zasadačka    
  a) reklamné a predajné akcie 20,00 eur / hod
3. ZpS a DSS Nižný Sliač - spoločenská miestnosť    
  a) pohrebná hostina 12,00 eur + úhrada spotrebovaných médií
  b) svadobná hostina, jubileá, rodinné posedenia    
  - pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt v obci 50,00 eur + úhrada spotrebovaných médií
  - ostatní 65,00 eur + úhrada spotrebovaných médií
  c) reklamné a predajné akcie 20,00 eur / hod
  d) použitie obrusov 8,00 eur  
4. Klub Dráčik - Vyšný Sliač    
  a) pohrebná hostina 7,00 eur + úhrada spotrebovaných médií
      použitie obrusov 8,00 eur  
  b) svadobná hostina, jubileá, rodinné posedenia 12,00 eur + úhrada spotrebovaných médií
5. Školská jedáleň    
  a) pohrebná hostina 12,00 eur + úhrada spotrebovaných médií
  b) svadobná hostina, jubileá, rodinné posedenia    
  - pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt v obci 50,00 eur + úhrada spotrebovaných médií
  - ostatní 65,00 eur + úhrada spotrebovaných médií
  c) použitie obrusov 8,00 eur  
6. Telocvičňa ZŠ J.Hanulu    
  a) športové a kultúrne aktivity    
      - kultúrne a športové organizácie pôsobiace v obci 8,00 eur / hod
      - ostatní 20,00 eur / hod
7. Klubovňa Tenisového klubu    
  a) pohrebná hostina 12,00 eur + úhrada spotrebovaných médií
  b) svadobná hostina, jubileá, rodinné posedenia    
  - pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt v obci  30,00 eur + úhrada spotrebovaných médií
  - ostatní 40,00 eur + úhrada spotrebovaných médií
  c) použitie obrusov 8,00 eur  
10. Klubovňa 1. OFC    
  a) pohrebná hostina 12,00 eur + úhrada spotrebovaných médií
  b) svadobná hostina, jubileá, rodinné posedenia    
  - pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt v obci  30,00 eur + úhrada spotrebovaných médií
  - ostatní 40,00 eur + úhrada spotrebovaných médií
  c) použitie obrusov 8,00 eur  

 

PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A OBECNÉHO BYTU

výška nájomného podľa charakteru a povahy vykonávanej činnosti v danom priestore
 

zdroj: Príloha č. 1 ods 1. k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce (VZN č. 7/2008 )
pre stanovenie výšky nájomného za nebytové priestory, ktorých vlastníkom alebo správcom je Obec Liptovské Sliače

 

A. kancelárske priestory v budove obecného úradu 50,00 eur  
  ostatné kancelárske priestory 24,85 eur / rok / m2
B. budovy na základe výberového konania

C.

ostatné priestory, predovšetkým provizórne priestory bez základného vybavenia 16,57 eur / rok / m2
D. zdravotnícke priestory 16,57 eur / rok / m2
E. obecný byt 367,44 eur /rok


V tabuľke je uvedená výška nájomného platná k 01.01.2017 (výška nájomného za kancelárske priestory v budove obecného úradu je platná k 1.1.2018). 
Výška nájomného za priestory A. až E. je upravovaná každoročne o mieru inflácie,
vyhlásenú štatistickým úradom za príslušný rok vždy k 1.1. bežného roka
(Príloha č. 1 ods. 8 k VZN č. 7/2008 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce).
V odôvodnených a výnimočných prípadoch môže výnimku zo stanovených sadzieb nájomného udeliť len obecné zastupiteľstvo
(Príloha č. 1 ods. 6 k VZN č. 7/2008 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce).