Navigácia

Obsah

Slobodný prístup k informáciám


Poskytovanie informácií

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má každá právnická osoba alebo fyzická osoba (občan Slovenskej republiky, cudzinec, osoby bez štátnej príslušnosti) právo na prístup k informáciám, ktoré má obec Liptovské Sliače k dispozícii a ktoré je povinné sprístupňovať a zverejňovať.
Žiadateľ nemusí preukazovať žiadny dôvod alebo záujem, prečo informáciu potrebuje.

Nesprístupňujú sa informácie týkajúce sa štátneho tajomstva, informácie týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby, služobného tajomstva, informácie odovzdané bez právnej povinnosti, bankového tajomstva, informácie o rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní, daňového tajomstva, informácií chránených ako duševné vlastníctvo, obchodného tajomstva, informácie zverejňované povinnou osobou na základe osobitného zákona, informácie o mieste výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín ak hrozí ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie.

Informácie môže získať občan aj oboznámením sa na úradnej tabuli umiestnenej pred budovou Obecného úradu v Liptovských Sliačoch, prípadne na internetovej stránke obce: www.liptovskesliace.sk . Obec informácie poskytne v lehotách v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 

        Žiadosť o sprístupnenie je možné podať:

         1. Písomne na adresu

        Obecný úrad Liptovské Sliače
        Stredný Sliač
        Seč 635/2
        034 84 Liptovské Sliače
        E-mail: urad@liptovskesliace.sk

        2. Osobne na sekretariáte starostu obce Liptovské Sliače

        Elektronicky na adresu: urad@liptovskesliace.sk


Proti rozhodnutiu Obecného úradu v Liptovských Sliačoch o odmietnutí požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.
Z odvolania musí byť zrejmé: kto ho podáva, ktorej veci sa týka, čo sa navrhuje.

Odvolanie sa podáva písomne na Obecný úrad v Liptovských Sliačoch a rozhoduje o ňom starosta obce. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať súdom.