Navigácia

Obsah

O obci

Postavenie a pôsobnosť obce ustanovuje Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


Vyberáme z neho:
 1. Obec Liptovské Sliače je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky a združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.
 2. Obec Liptovské Sliače je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
 3. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
 4. Územie obce tvorí tvorí katastrálne územie Liptovské Sliače.
 5. Územie obce sa člení na miestne časti:
  a) Liptovské Sliače - Nižný Sliač
  b) Liptovské Sliače - Stredný Sliač
  c) Liptovské Sliače - Vyšný Sliač
 6. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku. Samosprávnu pôsobnosť obce upravuje osobitný zákon (Ústava Slovenskej republiky), ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát, alebo iná právnická alebo fyzická osoba.
 7. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:
  a) orgánmi obce,
  b) hlasovaním obyvateľov obce,
  c) verejným zhromaždením obyvateľov obce.
 8. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov.
 9. Vlastnými príjmami obce sú v rozsahu podľa osobitných predpisov (zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy):
  a) príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania (nájmu),
  b) výnosy miestnych daní a poplatkov,
  c) podiely na daniach v správe štátu,
  d) výnosy z pokút uložených za priestupky,
  e) iné príjmy.
 10. Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku.
 11. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a ňou zriadených organizácií a majetkové práva obce.
 12. Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon a iné interné akty obce (zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce).
 13. Orgánmi obce sú v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov :
  a) obecné zastupiteľstvo,
  b) starosta obce Liptovské Sliače.

Obec Liptovské Sliače sa nachádza v okrese Ružomberok. Má 3777 obyvateľov (január 2017). Leží v Liptovskej kotline. V chotári je Štátna prírodná rezervácia Sliačske travertíny s mofetovým prameňom. Obec vznikla z troch osád, z ktorých dve - Nižný a Stredný Sliač vznikli v 13. storočí a hodnoverne sú písomne doložené už v roku 1251 za vlády Belu IV. V roku 2001 oslávila 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci

Tretia osada Vyšný Sliač vznikla začiatkom 16. storočia. Už v tomto storočí mali spoločný názov Tri Sliače. V Sliačoch sa nachádza kultúrna pamiatka - pôvodný gotický kostol Sv. Šimona a Júdu zo 14. storočia, neskôr prestavaný, v ktorom sú odkryté nástenné maľby zo 14. a 15. storočia. Bohaté ľudové tradície, piesne a tance udržujú miestne folklórne súbory Sliačanka a detská skupina Sliačanček, ktoré ich prezentuju na domácich a zahraničných folklórnych festivaloch.

Katastrálne územie obce leží v strednej časti údolia rieky Sliačanky, v nadmorskej výške v rozpätí 500 až 1261 metrov. Najväčšiu šírku dosahuje medzi miestnymi časťami Hvozdec a Potočina, kde má 3,4 km. Dĺžka katastrálneho územia je 8,5 km. Rozlohou 1960 ha patrí v okrese Ružomberok medzi obce so stredne veľkým katastrálnym územím.


VÝROČIA

1251 - prvá písomná zmienka o Sliačoch. Zakladacia listina turčianskej prepozitúry, vydaná Belom IV. Sliače odvtedy patrili cirkevnej inštitúcii.
1326 - postavený a daný do užívania kostol v Sliačoch. Sliače (Nižnejsa a Kostolany) sa osamostatnili od fary sv. Michal, hodnoverne doložené listinou. Vyšný Sliač sa nespomína. Zriadená fara v Sliačoch s náležitými pozemkami, ktoré boli odčlenené od Sv. Michala.
1326 -zriadená škola s ludirektorom - kantorom. Kostol, fara a škola boli majetko-právne zabezpečené.
1516 - výsady poddanským mestám. Sliače sa stali mestom. Výsadná listina posledného premonštráta turčianskeho prepošstva, Uriela Maythényho, vydaná roku 1516 zachovaná v opise Mikuláša Oláha z roku 1516.
1516 - zrušené panské hospodárstvo v Liptovských Sliačoch (Nižnom) a celý prepoštský majetok aj mlyn bol daný do nájmu Sliačanom.
1516 - vznik tretej osady, Vyšného Sliača 1516-1543. Vznikol na základe valského práva.
1516 - prepošt Uriel Maythény oslobodil Sliače od naturálnych poddanských služobností za ročitý peňažný poplatok.
1516 - vo farskej škole direktor bol súčasne kantorom aj notárom.
1526 - spomína sa v listinách Vyšný Sliač.
1896 - v novinách písaných švabachom, Národný hlásnik č.9, ročník 29, 1896, strana 201-202, sa píše, že dňa 23. augusta 1896 malo byť v Siačoch slovenské divadlo, ktoré usporiadal tamojší vzorný kňaz pán Andrej Hlinka, ale to divadlo strážnodvorský zakázal. Pamätníci spomínajú, že Sliačania pestovali ochotnícke divadlo už od roku 1895. V roku 1937 sa dostali so svojím divadelným umením na javisko SND v Bratislave, kde zožali veľký úspech.
1946 - založený futbalový oddiel v Sliačoch - prvá športová organizácia v obci. Dovtedy mládež športovala neorganizovane na rôznych miestach. Futbal sa hrával na Teplici, Kopaniciach, Uhlisku, volejbal na školských dvoroch a iné hry na Záhumniach.
1976 - folklórna skupina Sliačanka získala Európsku cenu za ľudové umenie, za udržiavanie tradícií vo svojom regióne.

 

Historické názvy obce

1251 - utraque Stelach
1252 - due ville Scelech
1263 - Szelecz
1535 - Tres possessiones Zlech
1572 - Zlecz Superior, Zlecz Mediocris, Zlecz Inferior
1773 - Sliače
1786 - Oppidum Trium Slécsch
1808 - Tri Sljáče
1920 - Nižný, Prostredný a Vyšný Sliač, Tri Sliače
1927 - Sliače; maď. Háromszlécs
2001 - Liptovské Sliače (1. júl 2001)