Navigácia

Obsah

Oznámenie o zmene dotácii na stravu

Typ: ostatné
Zmeny v poskytovaní dotácie na stravu v ZŠ a v poslednom ročníku MŠ od 1.9.2021.
Obec Liptovské Sliače zastúpená starostom obce Mgr. Milanom Fričom na základe zmeny v poskytovaní dotácie na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ informuje ohľadom poskytovania dotácie na stravu od 1.9.2021

Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytovať dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok (napr. z dôvodu, že ide o osoby bez zdaniteľného príjmu, resp. z dôvodu veku dieťaťa) na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je teda možné dotáciu poskytnúť na:

 

  •   všetky deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus;

 

  •   deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

 

  •   deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť zvýšený daňový bonus (tak ako v prvom prípade pri 5 ročných deťoch v poslednom ročníku MŠ).

 

Záverom uvádzame, že čo sa týka detí v MŠ (nie v poslednom ročníku MŠ), tieto deti majú nárok na dotáciu na stravu len z dôvodu životného minima alebo hmotnej núdzi podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona o dotáciách.

Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať s tým, že si musí byť vedomý  právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

 (potrebné čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa vzor je v prílohe)

Žiadame Vás ak spadáte do uvedenej skupiny, aby ste Obecnému úradu Liptovské Sliače doložili čestné prehlásenie do 31.7.2021, nakoľko obecný úrad musí podklady spracovať a odovzdať na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

 

 


Príloha

Vytvorené: 22. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 22. 7. 2021 14:24
Autor: Mgr. Leonard Ondrejka