Navigácia

Obsah

Daň za psa


Daň za psa platí vlastník alebo držiteľ psa. Tento pes však musí byť starší ako 6 mesiacov.

Naopak však daň za psa sa neplatí v prípade psa, ktorý je:

  • chovaný na vedecké a výskumné účely
  • umiestený v útulku zvierat
  • špeciálne vycvičený a vlastní ho alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.


Základom dane je počet psov. Sadzbu dane určí obec za jedného psa a kalendárny rok. V obci Liptovské Sliače bola všeobecne záväzným nariadením č. 2/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad určená daň 8 € za jedného psa a kalendárny rok a 20 € za bojové plemeno psa a kalendárny rok. Bojovými plemenami pre účely tohto nariadenia sú: buldog, bulteriér, doga, mastin, mastif, doberman, pitbull, fila, rotwajler, cordóbsky pes.

Daň za psa plynie do rozpočtu obce, na ktorej území je pes chovaný.

Kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť?

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

V prípade, že si psíka obstaráte, ste povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi dane - čiže obci a to do 30 dní odo dňa obstarania. Obec vám vyrubí daň rozhodnutím. Takúto daň je nutné potom zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Spôsoby zaplatenia: v hotovosti priamo do pokladne obce na obecnom úrade, alebo bezhotovostným prevodom na účet obce (číslo účtu: 8304441020/5600 vedený v Prima banke, a.s., pobočka Ružomberok).

V prípade, že vám zanikne daňová povinnosť (napr. psík zomrie, alebo ho darujete, či predáte, a pod.) oznámite túto skutočnosť obci do 30 dní, správca dane, teda obec má zo zákona povinnosť vrátiť vám pomernú časť zaplatenej dane za zostávajúce obdobie zdaňovacieho obdobia. Keď túto skutočnosť včas neoznámite, obec vám už túto pomernú časť vrátiť nemusí.


Tlačivá na stiahnutie:

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (pdf dokument 5 508 kB)

VZN 2020-2 o miestnych daniach a poplatkoch tuhého komunálneho odpadu.pdf (315.18 kB)