Navigácia

Obsah

Oznámenie o konaní podujatia

 

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia


Postup: Oznámenie je potrebné doručiť na vyššie uvedenú adresu najmenej sedem dní pred uskutočnením podujatia.

Verejnými kultúrnymi podujatiami, v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. sa rozumejú verejnosti prístupné:

 • divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia;
 • koncerty, hudobné a tanečné produkcie;
 • výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti;
 • festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia;
 • tanečné zábavy, diskotéky a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy;
 • artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.

Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.

Usporiadateľ podujatia:

 • môže byť právnická alebo fyzická osoba;
 • je povinný oznámiť Obecnému úradu v Liptovských Sliačoch , zámer usporiadať podujatie najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote;
 • je povinný oznámiť zmeny v údajoch uvedených v oznámení bezodkladne (usporiadatelia, pre ktorých usporadúvanie podujatí vyplýva z ich poslania, predmetu činnosti alebo z podnikania povoleného podľa osobitných predpisov

  zodpovedá za dodržiavanie zákazu podávania alkoholických nápojov v zmysle zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužitím alkoholických nápojov;

  • zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok počas konania podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržanie autorsko-právnych, zdravotne-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov a za umožnenie dozoru na to oprávnených orgánov, za dodržanie maximálne povolenej hlukovej záťaže šíriacej sa z priestorov konania podujatia.

Podujatie:

 • sa môže propagovať len na výlepných plochách obecného úradu, po jeho predchádzajúcom súhlase alebo na iných plochách k tomu vymedzených alebo vlastníkom povolených;
 • môže byť poriadané len v rámci schváleného prevádzkového času.