Navigácia

Obsah

Trvalý, prechodný pobyt


Občania sú povinní svoj pobyt hlásiť. V zásade sa rozlišuje trvalý a prechodný pobyt.

TRVALÝ POBYT je pobyt v mieste stáleho bydliska občana. Občan je pri prihlásení na trvalý pobyt povinný vyplniť a podpísať prihlasovací lístok (tlačivo). Odborné informácie súvisiace s prihlásením na trvalý pobyt, resp. so skončením trvalého pobytu, popis potrebných dokladov k jednotlivým prípadom ako aj ďalšie užitočné informácie sú k dispozícii na stránke ministerstva vnútra SR.

PRECHODNÝ POBYT je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní. Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do 10 dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu vypísaním a podpísaním prihlasovacieho lístka k prechodnému pobytu (tlačivo). Ďalšie podrobnosti o prechodnom pobyte uverejnené na stránke ministerstva vnútra SR môžete získať tu.

Hľadáte odborné informácie o tom, ako vybaviť občiansky alebo zbrojný preukaz, za akých okolností je možné získať vodičský preukaz spolu s informáciami o tom, aké povinnosti má držiteľ vodičského preukazu, prípadne informácie o registre trestov?

Chcete uzavrieť manželstvo, alebo sa Vám narodilo dieťa, alebo Vám, žiaľ, niekto blízky zomrel - istotne sa Vám zídu informácie o matrike. Tieto informácie nájdete v databáze všeobecných informácií Životné udalosti na stránke ministerstva vnútra SR.