Menu
Obec Liptovské Sliače
ObecLiptovské Sliače

Vývoz komunálneho odpadu

Obec určila pre zhromažďovanie komunálneho odpadu jednotný typ zberových nádob (kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu pre zmesový komunálny odpad, plastové vrecia alebo zberné nádoby určené obcou pre triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, 1100 l kontajnery pre triedený zber komunálnych odpadov - papier, plasty sklo, veľkoobjemové kontajnery pre objemné odpady a drobné stavebné odpady, zberné nádoby určené obcou pre elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel a odpad s obsahom škodlivín.

 

1)      Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný: 

a) na obecnom úrade obce objednať si potrebný počet zberných nádob a plastových vriec  zodpovedajúcich systému zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu a vytriedených zložiek komunálneho odpadu,

b) zberné nádoby v deň vývozu pripraviť na verejne prístupnom mieste, v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie prístupnej pre zberné vozidlo,

c) starať sa o prístup k zberným nádobám a vreciam a o čistotu stanovíšť a okolie zberných nádob a vriec,

d) ukladať zmesový komunálny odpad do zberných nádob a vytriedený komunálny odpad do vriec alebo zberných nádob určených obcou tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich komunálny odpad nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie zamestnancov zmluvne oprávnenej osoby,

e) ukladať objemný odpad, drobný stavebný odpad do veľkoobjemových kontajnerov,

f) ukladať elektroodpady z domácností vrátane žiariviek a svietidiel a odpady s obsahom škodlivín na miesta a do zberných nádob určených obcou. 

 

2)      Vlastník alebo správca nehnuteľnosti má zakázané:

a) ukladať do zberných nádob – kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu a plastových vriec tekutý odpad,

b) preťažovať zbernú nádobu – kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu, t.j. ukladať do nej odpad, ktorý prevyšuje 50 kg,

c) spaľovať komunálny odpad v zberných nádobách – kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu,

d) poškodzovať zberné nádoby a vrecia,

e) ukladať elektroodpady z domácností vrátane žiariviek a svietidiel, odpady s obsahom škodlivín,  objemný odpad, drobný stavebný odpad, zmesový komunálny odpad, triedený komunálny odpad a biologicky rozložiteľný odpad do iných zberných nádob ako sú určené podľa tohto nariadenia,

f) ukladať žeravý popol do zberných nádob.

 

3)      Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný v deň odvozu zmesového a triedeného komunálneho odpadu  umiestniť zberné nádoby a vrecia na miesto a zabezpečiť k zberným nádobám a k vreciam prístup.

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatok sa platí za príslušný kalendárny rok.

Obec Liptovské Sliače vyberá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. VZN - 4/2022 (účinné od 01.01.2023).


POPLATOK platí poplatník, ktorým je:

 1. fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce, okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
 2. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 3. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.


Platenie poplatku

Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu dane vyberá a za vybraný poplatok ručí platiteľ poplatku, ktorým je:

 1. vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí;
 2. zástupca alebo správca, určený spoluvlastníkmi je povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane na tlačive, ktoré tvorí všeobecne záväzného nariadenia. Tlačivo je pre poplatníka k dispozícii u správcu dane, alebo na stiahnutie TU (pdf súbor 48 kB). Poplatník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo správcovi dane alebo poštou.
 3. správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec

Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok správcovi dane odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku správcovi dane ručí platiteľ.

Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Túto skutočnosť sa oznamuje obci na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 3 všeobecne záväzného nariadenia (na stiahnutie TU pdf. súbor 46 kB).

Pri množstvovom zbere obec určí poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby poplatku a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

Subjektom, u ktorých nie je zavedený množstvový zber, obec určí poplatok na kalendárny rok, ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v roku, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach a poplatku v obci Liptovské Sliače trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.


Vznik a zánik povinnosti platenia poplatku

Povinnosť platenia poplatku vzniká:

 • pre fyzickú osobu
  • dňom jej prihlásenia v obci do evidencie obyvateľov na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
  • dňom vzniku oprávnenia užívať bytovú budovu, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce,
 • pre právnickú osobu
  • dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 • pre podnikateľa
  • dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Povinnosť platenia poplatku zaniká:

 • pre fyzickú osobu dňom odhlásenia z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v evidencii obyvateľov obce,
 • pre fyzickú osobu, právnickú osobu a podnikateľa dňom zániku oprávnenia užívať nehnuteľnosti uvedené v ods.1

Poplatník je povinný písomne ohlásiť správcovi dane vznik povinnosti platenia poplatku do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti platenia poplatku na predpísanom tlačive.

Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ vyplňuje ohlásenie na tlačive podľa prílohy č. 6 všeobecne záväzného nariadenia (na stiahnutie TU).

Fyzická osoba vyplňuje ohlásenie na tlačive podľa prílohy č. 5 všeobecne záväzného nariadenia (na stiahnutie TU).

Tlačivá sú pre poplatníka k dispozícii aj u správcu dane. Poplatník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo správcovi dane alebo poštou.


Vyrubenie a splatnosť poplatku

 1. Poplatok vyrubený rozhodnutím pre platiteľov, ktorí nie sú zapojení do množstvového zberu, je splatný jednorázovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Platiteľ môže správcu dane v odôvodnených prípadoch požiadať o splátkový kalendár.
 2. Poplatok určený pre platiteľov zapojených do množstvového zberu správca vyrubí rozhodnutím.  Poplatok je splatný jednorázovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Platiteľ môže správcu dane v odôvodnených prípadoch požiadať o splátkový kalendár.

Ak správca dane sám alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške, alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.

Sadzba poplatku

Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie jedného kalendárneho roka:

 • pri zavedenom množstvovom zbere 0,03 € za 1 liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov,
 • pri nezavedenom množstvovom zbere – paušálny poplatok 0,09 eur za osobu a kalendárny deň
 • pri zavedenom množstvovom zbere 0,015 eur za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.


Spôsoby zaplatenia poplatku a vrátenia poplatku

Poplatník môže pri množstvovom zbere zaplatiť správcovi dane poplatok:

 1. spôsobom
  • v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,
  • bezhotovostným prevodom na účet správcu dane číslo účtu 8304441020/5600 vedený v Prima banke, a.s. pobočka Ružomberok
 2. formou
  • šeku,
  • príkazu na úhradu z účtu poplatníka na účet správcu dane,
 3. na mieste
  • u správcu dane,
  • v príslušnej banke,
  • na pošte.

Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil správcovi dane vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, správca dane vráti poplatníkovi vzniknutý rozdiel:

 1. spôsobom
  • v hotovosti priamo z pokladne správcu dane,
  • bezhotovostným prevodom z účtu správcu dane na účet poplatníka,
 2. formou
  • výdavkového dokladu,
  • poštového šeku,
  • príkazu na úhradu z účtu správcu dane na účet poplatníka.


Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

Obec zníží alebo odpustí poplatok len v prípade, ak si poplatník riadne plní svoju poplatkovú povinnosť a NEMÁ evidované žiadne NEDOPLATKY NA POPLATKU za predchádzajúce obdobie. Možnosti vrátenia, zníženia resp. odpustenia poplatku upravuje §32 VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a poplatku s tým, že obyvateľ preukazujúci nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku je povinný predkladať doklady na zníženie alebo odpustenie poplatku každoročne s dátumom za určené obdobie. Podmienkou na odpustenie poplatku je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva, že poplatník sa zdržiava alebo bude zdržiavať v zdaňovacom období dlhodobo mimo obec Liptovské Sliače. Dátum vystavenia dokladu, musí byť zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré sa uplatňuje nárok na odpustenie poplatku vrátane uvedenia dátumu od kedy a do kedy bol (alebo bude) poplatník mimo obec Liptovské Sliače. Doklady na zníženie alebo odpustenie poplatku môže podať poplatník aj za ostatných členov spoločnej domácnosti, za ktoré plní poplatkovú povinnosť.

Doba vybavenia:

Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na stiahnutie

VZN 2022/4 o miestrnych daniach a poplatkoch (375.6 kB)- VRÁTANE PRÍLOH - účinné od 01.01.2023

Žiadosť o zníženie poplatku za TKO.pdf (20,65 kB)

Žiadosť o vrátenie preplatku na DzN, daň za psa a TKO platné od 2021.docx (15.92 kB)

 

 

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

BOS AZ 129

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, piatok 29. 9. 2023
jasná obloha 23 °C 12 °C
jasná obloha, slabý juhozápadný vietor
vietorJZ, 1.79m/s
tlak1023hPa
vlhkosť39%

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:427
TÝŽDEŇ:3255
CELKOM:1499229

Komunálne služby

September 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
28
29
30 31 1 2 3
4
5 6 7 8 9 10
11
12
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
23 24
25
26
27 28 29
30 1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkazy

SODB 2021

lekarne_pohotovost

Štátny archív Lipt. Mikuláš - nájdete na internetovej stránke

Liptovská knižnica G.F.Belopotockého L.Mikuláš - nájdete na internetovej stránke

Kostol sv. Šimona a Júdu