Navigácia

Obsah

Školská jedáleň


Školská ulica 927/2
034 84 Liptovské Sliače - Stredný Sliač
0904 550 395
044/4372 195
 

Danone K ovocie

 

Služby

V jedálni varíme pre žiakov základnej školy, zamestnancov základnej školy, cudzích stravníkov a dôchodcov z našej obce, ktorým zároveň zabezpečujeme aj rozvoz stravy. Stravu pripravujeme podľa spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie, boli vydané Ministerstvom školstva SR v roku 2011 a ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť. Stravovacie normy a receptúry sú spracované a rozčlenené podľa 4 vekových skupín:

A: 6-11 ročné deti /ZŠ 1-4/

B: 11-15 ročné deti /ZŠ 5-9/

C: 15-19 v tejto skupine sú normy pre dospelých stravníkov

Nutričné zloženie a energetickú hodnotu pokrmov spracovali pracovníci Potravinovej banky dát Výskumného ústavu potravinárskeho. Obed pozostáva z polievky, hlavného jedla, nápoja, ovocia, šalátu a pod. Pri príprave pokrmov postupujeme podľa zásad na zostavovanie jedálneho lístka dbáme na pestrosť jedál a dodržiavanie technologických postupov.

Pitný režim pre všetkých stravníkov je súčasťou obeda.

ŠJ realizuje školský mliečny program formou projektu Danone Mliečna liga.

ŠJ realizuje program Školské ovocie.


Cenníky

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza náklady na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.


Stravovanie pre žiakov ZŠ (obed):

Ročníky 1. – 4.: 0,99 €

Ročníky 5. – 9.: 1,05 €


Dospelí stravníci (obed):

Zamestnanci školy: 0,87 €

Dôchodcovia podľa výšky dôchodku: A: 1,79 € B: 1,89 € C: 2,49 €

Cena obeda pre cudzích stravníkov je: 2,49 €

Finančný limit uvedenej platby je schválený zriaďovateľom Dodatok č.4/2012 k VZN č. 4/2008. Zamestnávatelia dospelým stravníkom prispievajú 1,37 € na 1 obed. Sociálny fond prispieva zamestnancom 0,25 € na 1 obed. Úrad práce, sociálnych vecia rodiny prispieva DHN na stravu žiakom 1-4 roč. 0,92 € na 1 obed a žiakom 5-9 roč. 0,98 € na 1 obed Obec prispieva na stravu dôchodcom: A: 0,70 € B: 0,60 € Platby sú realizované v hotovosti u riaditeľky školskej jedálne do 18-teho dňa príslušného mesiaca od: 7.00 hod do 14.00 hod. Žiaci ZŠ sa prihlásia na stravu (obed) u vedúcej jedálne formou prihlášky. Dospelí a cudzí stravníci osobne alebo telefonicky u vedúcej ŠJ. Žiaci ZŠ sú povinní odhlásiť sa z obeda počas neprítomnosti v škole na tel. číslach ŠJ: 0904 550 395 alebo 4372 195 najneskôr do 8.00 hod. príslušného dňa.